CHÍNH SÁCH GỬI TIN NHẮN, GỬI THƯ ĐIỆN TỬ, GỌI ĐIỆN THOẠI (CHO MỤC ĐÍCH TƯ VẤN VÀ QUẢNG CÁO)

Ngày 01 tháng 10 năm 2022

Chúng tôi, Công Ty TNHH Break Field Việt Nam (sau đây gọi là “Break Field”) thiết lập chính sách gửi tin nhắn, gửi thư điện tử, gọi điện thoại này (sau đây gọi là “Chính Sách”) để xác nhận và thỏa thuận với Quý Khách Hàng (được định nghĩa bên dưới) liên quan đến việc gửi tin nhắn, gửi thư điện tử, gọi điện thoại của Break Field và/hoặc đối tác của Break Field như sau:

  • Đối tượng áp dụng

1. Quý khách hàng đã đăng ký thông tin cá nhân để yêu cầu tư vấn (“Yêu Cầu Tư Vấn”) về thẻ, các gói vay vốn hoặc các sản phẩm khác được đăng tải trên trang website https://cashingfield.vn/  (“Website Cashing Field Việt Nam”) do Break Field sở hữu, hoặc

2. Các cá nhân đã đồng ý nhận quảng cáo liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Break Field.

(Sau đây gọi chung là “Quý Khách Hàng”)

  • Nội dung chính sách

1. Break Field và/hoặc đối tác của Break Field được quyền gửi tin nhắn, gửi thư điện tử, gọi điện thoại để tư vấn liên quan đến Yêu cầu Tư Vấn và/hoặc để quảng cáo liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Break Field vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ số lượng tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi cho Quý Khách Hàng, trừ trường hợp Quý Khách Hàng có yêu cầu từ chối chính thức

2. Chính Sách này cũng được xem như là mẫu đăng ký nhận quảng cáo của Quý Khách Hàng. Sau khi xác nhận đồng ý bằng cách click vào check box [Tôi Đồng Ý] bên dưới các mẫu đăng ký, Quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý với tất cả nội dung của Chính Sách này, và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại tư vấn và/hoặc quảng cáo của Break Field và/hoặc đối tác của Break Field.

3. Break Field có thể sửa đổi bổ sung Chính Sách này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ công khai trên Website https://cashingfield.vn/ . Việc Quý Khách Hàng truy cập Website Cashing Field Việt Nam sau khi có những sửa đổi có nghĩa là Quý Khách Hàng chấp nhận Chính Sách đã được sửa đổi.

4. Quý Khách Hàng có quyền từ chối nhận tư vấn liên quan đến Yêu Cầu Tư Vấn và/hoặc từ chối nhận quảng cáo bằng việc đăng ký hủy Yêu Cầu Tư Vấn hoặc hủy đăng ký nhận quảng cáo theo đường link sau đây: https://cashingfield.vn/huy-dang-ky

Trường hợp Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email contact@breakfield.com.vn hoặc liên hệ với số điện thoại 0283-827-7269 để được giải đáp.

Quý Khách Hàng vui lòng xác nhận đã đọc và đồng ý với Chính Sách nêu trên để được nhận cuộc gọi tư vấn về Yêu Cầu Tư Vấn hoặc để được nhận thông tin quảng cáo từ Break Field và/hoặc đối tác của Break Field. Trường hợp Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách này, Quý Khách Hàng vui lòng tạm dừng và thoát khỏi trang web này.